Neobvezni izbirni predmeti – 2. triada

Učenec neobvezni izbirni predmet v 2. triadi lahko izbere ali pa ne. Izbere lahko do 2 uri izbirnih predmetov tedensko.

Učenci lahko za naslednje šolsko leto izbirajo med naslednjimi predmeti:
 • tuji jezik (možno je ponuditi jezike naših sosed in francoščino; na šoli v tem šolskem letu izvajamo nemščino in francoščino; jezik se izvaja 2 uri tedensko)
  • nemščina: z učenci bomo pri nemščini obravnavali teme iz vsakdanjega življenja; poudarek bo na govornih dejavnostih, učenju preko igre, petju pesmi in igri vlog,
  • francoščina: spoznavanje francoskega jezika s poudarkom na govoru in slušnem razumevanju; pesmi, uganke, kvizi, risanje, igranje in tudi tekmovanja spremljajo pouk francoščine,
 • računalništvo (1 ura tedensko): učenci spoznavajo osnove računalniške logike, razvijajo algoritmično razmišljanje, spoznavajo načine komunikacije na daljavo ter omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo; pridobljena znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc; način dela poteka pretežno skozi igro in z ustvarjanjem preprostih algoritmov, ki delujejo kot nekakšne igrice
 • šport (1 ura tedensko): učenci osvajajo različna športna znanja v atletiki , gimnastiki in športnih igrah; naučijo se pravilno ravnati z različnimi športnimi pripomočki (žoge , kolebnice , obroči , kiji , ovire , police , stožci , loparji),
 • tehnika (1 ura tedensko): učenci izdelujejo izdelke iz papirnih gradiv, lesa in umetnih snovi, spoznajo potek načrtovanja dela, izbor gradiv, orodij, strojev in pripomočkov ter se seznanijo z varnim izdelovanjem izdelkov; s konstrukcijskimi sestavljankami rešujejo naloge s področja gibanja in električnega krmiljenja,
 • umetnost (1 ura tedensko): učenec razvija radovednost, z umetnostjo sprošča in razvija interes ter privzgaja aktiven odnos do kulture in umetnosti; obravnavana področja so film, likovna ustvarjalnost, lutkarstvo, dogodki in proslave.

V šolskem letu 2020/21 se na šoli izvajajo francoščina, nemščina, računalništvo, šport, tehnika in umetnost.

 

Dodatne informacije glede izbire predmetov:
 1. učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko – 1 tuji jezik (2 uri tedensko) ali 2 enourna predmeta
 2. učenec lahko izbere 1 uro tedensko – en enurni predmet
 3. učenec lahko ne izbere nobenega predmeta
Pogoji izvajanja in obiskovanja izbirnih predmetov:
 • izvajajo jih predmetni učitelji
 • skupina učencev, ki obiskuje izbirni predmet, je sestavljena iz vseh oddelkov 4., 5. in 6. razreda – celotne 2. triade
 • v šolskem letu se bo izvajalo največ 6 izbirnih predmetov – tisti, ki jih bo izbralo največ učencev
 • skupina mora šteti vsaj 12 učencev
Neobvezni izbirni predmeti:
 • sodijo v razširjeni program osnovne šole
 • so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo (niso krožki!!!)
 • zaključene ocene se vpišejo v spričevalo
 • prisotnost učenca se obravnava enako kot pri ostalih predmetih
 • starši ste dolžni vsako odsotnost opravičiti razredniku

Postopek izbire

 • šola vam posreduje obrazec s ponujenimi predmeti – preko spleta
 • skupaj z otrokom se odločite za predmete, ki jih otrok želi obiskovati (ne več kot 2 uri na teden)
 • izberete še rezervne predmete za primer, če se najbolj željeni predmet-i ne bi izvajal-i
 • šola na podlagi prijav oblikuje največ 6 skupin (v skladu z zakonskim predpisom) in vas obvesti o razporeditvi vašega otroka
(Visited 503 times, 1 visits today)