Neobvezni izbirni predmeti – 2. triada

Učenec neobvezni izbirni predmet v 2. triadi lahko izbere ali pa ne. Izbere lahko do 2 uri izbirnih predmetov tedensko.

Učenci lahko za naslednje šolsko leto izbirajo med naslednjimi predmeti:
 • tuji jezik (možno je ponuditi jezike naših sosed in francoščino; na šoli v naslednjem šolskem letu izvajamo nemščino; jezik se izvaja 2 uri tedensko)
  • nemščina: z učenci bomo pri nemščini obravnavali teme iz vsakdanjega življenja; poudarek bo na govornih dejavnostih, učenju preko igre, petju pesmi in igri vlog;
 • računalništvo (1 ura tedensko): učenci spoznavajo osnove računalniške logike, razvijajo algoritmično razmišljanje, spoznavajo načine komunikacije na daljavo ter omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo; pridobljena znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem okvirju osmih ključnih kompetenc; način dela poteka pretežno skozi igro in z ustvarjanjem preprostih algoritmov, ki delujejo kot igrice ali zgodbice;
 • šport (1 ura tedensko): učenci osvajajo različna športna znanja v atletiki , gimnastiki in športnih igrah; naučijo se pravilno ravnati z različnimi športnimi pripomočki (žoge , kolebnice , obroči , kiji , ovire , police , stožci , loparji);
 • tehnika (1 ura tedensko): učenci izdelujejo izdelke iz papirnih gradiv, lesa in umetnih snovi, spoznajo potek načrtovanja dela, izbor gradiv, orodij, strojev in pripomočkov ter se seznanijo z varnim izdelovanjem izdelkov; s konstrukcijskimi sestavljankami rešujejo naloge s področja gibanja in električnega krmiljenja;
 • umetnost (1 ura tedensko): namen predmeta je, da bi vzbujal učenčevo radovednost, sproščal z umetnostjo ter razvijal interes in privzgajal aktiven odnosa do kulture in umetnosti. Učenci bodo gradili pozitivni odnos do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.
  Predmet bo krepil in razvijal učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetske izkušnje, želje, predstave in domišljijo skozi sliko ali objekt, tako da bodo učenci znali pojasniti in razlikovati svoje dojemanje. Predmet bo temeljil predvsem na likovni ustvarjalnosti.
  Učenci bodo:

  • z ustvarjalno uporabo likovnih prvin oblikovali nove skladne estetske celote,
  • se ustvarjalno izražali z likovnimi materiali in orodji,
  • z likovnimi znaki svobodno in zavestno interpretirali likovno nalogo,
  • povezali lastno likovno delo v sistem povezav predmeta umetnost,
  • razvijali sposobnost za individualno in skupinsko ustvarjanje,
  • estetsko poustvarjali na določeno temo.

V šolskem letu 2024/25 se na šoli izvajajo nemščina, računalništvo, šport, tehnika in umetnost.

 
Dodatne informacije glede izbire predmetov:
 1. učenec lahko izbere največ 2 uri tedensko – 1 tuji jezik (2 uri tedensko) ali 2 enourna predmeta
 2. učenec lahko izbere 1 uro tedensko – en enurni predmet
 3. učenec lahko ne izbere nobenega predmeta
Pogoji izvajanja in obiskovanja izbirnih predmetov:
 • izvajajo jih predmetni učitelji
 • skupina učencev, ki obiskuje izbirni predmet, je sestavljena iz vseh oddelkov 4., 5. in 6. razreda – celotne 2. triade
 • v šolskem letu se bo izvajalo največ 5 izbirnih predmetov – tisti, ki jih bo izbralo največ učencev
 • skupina mora šteti vsaj 12 učencev
Neobvezni izbirni predmeti:
 • sodijo v razširjeni program osnovne šole
 • so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo (niso krožki!!!)
 • zaključene ocene se vpišejo v spričevalo
 • prisotnost učenca se obravnava enako kot pri ostalih predmetih
 • starši ste dolžni vsako odsotnost opravičiti razredniku

Postopek izbire

 • šola vam posreduje obrazec s ponujenimi predmeti – preko eAsistenta
 • skupaj z otrokom se odločite za predmete, ki jih otrok želi obiskovati (ne več kot 2 uri na teden)
 • izberete še rezervne predmete za primer, če se najbolj željeni predmet-i ne bi izvajal-i
 • šola na podlagi prijav oblikuje največ 6 skupin (v skladu z zakonskim predpisom) in vas obvesti o razporeditvi vašega otroka
(Visited 2.140 times, 1 visits today)
Dostopnost