Svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo opravljajo pedagoginja Andreja Kogovšek, psihologinja Ana Panjan in socialni pedagog Matej Žalig.

Izvajalci dodatne strokovne pomoči so: Mojca Herceg Bovhan, Andreja Kogovšek, Tajda Lukan, Mojca Mavretič, Ana Panjan, Matej Žalig.

Naloge šolske svetovalne službe so:

1. VPIS IN SPREJEM NOVINCEV V ŠOLO

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Pred vpisom starše povabimo na informativni sestanek, bodoče prvošolce pa na dan odprtih vrat, kjer lahko obiščejo učence v 1. razredu.
Vpisi učencev od 2. do 9. razreda potekajo tekom celotnega šolskega leta v šolski svetovalni službi.

2. EVIDENTIRANJE, POMOČ IN SPREMLJANJE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI

Učencem, ki imajo težave pri učenju, posvečamo posebno skrb. Evidentirajo jih učitelji, včasih pa pomoč želijo starši ali otrok sam. Učencem s težavami pri učenju so nudene različne oblike pomoči:

 • dopolnilni pouk,
 • učenje učenja,
 • pomoč študenta ali dijaka prostovoljca,
 • pomoč pri organizaciji in učenju,
 • delavnice SUT,
 • po potrebi napotimo učenca in starše po pomoč v zunanjo institucijo.

Za učence s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, izdelamo individualizirani program, s katerim v skladu s strokovnim mnenjem določimo prilagoditve in cilje. Program vse leto spremljamo, ves čas sodelujemo tudi z učencem, starši, učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči ter po potrebi z zunanjo institucijo, kjer je otrok obravnavan.

Postopek usmerjanja:
Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku, nato pa oba dokumenta pošljemo na Zavod za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve in pomoč.

3. INDIVIDUALNO SVETOVANJE UČENCEM IN STARŠEM (vedenjska problematika, učne težave, osebni problemi, …);

4. POKLICNO SVETOVANJE ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDA

 • testiranje poklicnih sposobnosti v 8. razredu
 • obisk CIPS-a (Center za informiranje in poklicno svetovanje)
 • spoznavanje poklicev
 • predstavitve šol
 • individualno poklicno svetovanje
 • vpisni postopek
 • pomoč pri pridobitvi štipendij

5. SPREMLJANJE PROJEKTOV NA ŠOLI

Organiziranje in spremljanje projektov za pridobivanje socialnih kompetenc, preprečevanje zasvojenosti in “Mladinskih delavnic”.

6. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI (Svetovalni center, Zavod za zaposlovanje, CSD, Center za psihodiagnostična sredstva, druge šole).

7. POMOČ UČENCEM ZA PRIDOBITEV REGRESOV (letovanje, šolo v naravi, …)

Pisne vloge za subvencioniranje zbira šolska svetovalna služba, ki jim mora biti priložena ustrezna in zahtevana dokumentacija (podatki o osebnem dohodku v zadnjih 3 mesecih, potrdilo Zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti, fotokopija odločbe o otroškem dodatku, fotokopija odločbe o denarni socialni pomoči) do 30. septembra tekočega šolskega leta.
Regresi so odvisni od tega, koliko doniranih sredstev je na voljo.

8. ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI

V skladu s Konceptom za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci šola odkriva nadarjene učence ter jim nudi:

 • notranja in zunanja diferenciacija pouka,
 • dodatni pouk,
 • svetovanje učencem in staršem o različnih dejavnostih, tekmovanjih in natečajih,
 • vključevanje v dodatne aktivnosti (skupnost učencev šole, ustvarjalne delavnice, prostovoljno delo, raziskovalne naloge, raziskovalni popoldnevi, interesne dejavnosti, priprava za udeležbo na tekmovanjih, …).

9. VZGOJNI NAČRT

18. 6. 2009 je Svet OŠ Poljane sprejel Vzgojni načrt. Preberete si ga lahko na naši spletni strani. Septembra 2019 bo sprejet dopolnjen Vzgojni načrt.

10. REGRESIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

S 1. 1. 2012 je vstopil v veljavo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zato starši uveljavljate pravico do subvencionirane malice in kosila na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo in ne več na šoli kot doslej.
Dne 1. 6. 2012 se je pričel uporabljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ ki določa, da s 1. 9. 2012 pravica do splošne subvencije pripada samo tistim učencem, ki jim pripada tudi dodatna subvencija. Splošne subvencija torej učencu ne pripada več avtomatsko, temveč le socialno najbolj ogroženim učencem.

Kosila subvencionirajo tudi nekateri Centri za socialno delo, za podrobnejše pogoje dodelitve se obrnite na pristojni CSD..

(Visited 1.614 times, 4 visits today)
Dostopnost