Svet staršev

SVET STARŠEV se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev v javni šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu. Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah. Daje mnenja o predlogu programa razvoja šole in LDN, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Naloga predstavnikov strašev v oddelkih je na sejah sveta staršev posredovati pobude in predloge staršev ter starše v oddelkih seznanjati s sprejetimi sklepi sej sveta staršev.

Poslovnik sveta staršev

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV se hranijo v arhivu oz. tajništvu šole.

POMEMEBNE POVEZAVE

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije
European Parents Association

 

(Visited 951 times, 1 visits today)
Dostopnost