Šolska prehrana

V šolski kuhinji pripravljamo in delimo:

  • dopoldanske malice ob 9.55,
  • kosila od 12.00 do 14.00,
  • popoldanske malice ob 15.15.

Popoldanska malica je namenjena učencem v popoldanskem varstvu.

PRIJAVA
Učenci na posamezne obroke šolske prehrane prijavite na posebnem obrazcu v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Na prehrano se lahko učenec prijavi kadarkoli med šolskim letom vodji šolske prehrane ali v tajništvu šole.
Zjutraj do 8. ure je v tajništvu šole možna prijava na kosilo za isti dan.

ODJAVA V PRIMERIH UČENČEVE ODSOTNOSTI
Če učenec zboli ali je odsoten iz drugih razlogov, lahko prehrano odjavite preko eAsistenta, po e-pošti tajnistvo@ospoljane.si ali v tajništvu šole (osebno, po telefonu 01 2308 430).
Odjava do 12.00 ure se upošteva z naslednjim dnem. Sporočite tudi predviden povratek učenca v šolo.

DOLGOROČNA ODJAVA UČENCA OD PREHRANE
Če se odločite za dolgoročno odjavo učenca od prehrane, npr. do konca šolskega leta, to uredite pri vodji prehrane Lidiji Košir Petje, lidija.kosir-petje@ospoljane.si

PLAČILO
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer prijava na kosilo z naslednjim mesecem ni mogoča.
Odjave bomo upoštevali pri obračunu za naslednji mesec.

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2024/25
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba posebej oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku (starši preverite, če imate 1. 9. 2024 veljavno odločbo).

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

(Visited 492 times, 1 visits today)
Dostopnost