Poskusi v kemiji

Mentorica: Darja Kokalj POSKUSI V KEMIJI

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji se razvija in poglablja naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

Učenci utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, z razvijanjem razumevanja bistvenih podobnosti in razlik med snovmi na osnovi opazovanj in eksperimentiranja. Razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega ( in terenskega ) eksperimentalnega dela. Usvojijo postopke esperimentalnega ( raziskovalnega ) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, analize in predstavitve podatkov, postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Pri izbirnem predmetu se seznanijo z naslednjimi vsebinami:
Definicija in pomen eksperimenta
Eksperimentalne okoliščine, spremenljivke in konstante pri eksperimentu
Prispevki pomembnejših kemikov in njihov vpliv na razvoj kemije
Simboli za označevanje nevarnih snovi in škodljivi učinki
Definicije osnovnih toksikoloških pojmov
Zaščitna sredstva in oprema
Varno ravnanje z laboratorijsko steklovino in priborom ter varno delo
Prva pomoč pri nesrečah z jedkimi, vnetljivimi in strupenimi snovmi
Sistem posod za zbiranje odpadnih kemikalij in zbiranje odpadkov v gospodinjstvih
Poimenovanje in funkcija osnovne laboratorijske steklovine, merilnih pripomočkov
Oprema za mikro-eksperimente in laboratorijski aparati
Laboratorijske tehnike in operacije
Fizikalne in kemijske lastnosti snovi
Pojavi pri kemijskih reakcijah
Kemijska analiza in sinteza
Elementi načrtovanja eksperimenta
Strokovni ogled industrijskega ali raziskovalnega laboratorija

Izbirni predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda in predstavlja zaključeno celoto v obsegu 35 oz. 32 ur.

(Visited 844 times, 1 visits today)